പ്രളയ ബാധിതർക്ക്‌ വസ്ത്രങ്ങൾ നൽകാൻ ദ്വീപുകാർ ബന്ധപ്പെടുക - AL Jasari

Lakshadweep online news media

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

പ്രളയ ബാധിതർക്ക്‌ വസ്ത്രങ്ങൾ നൽകാൻ ദ്വീപുകാർ ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗപ്രദമായ വസ്ത്രങ്ങൾ കേരളത്തിലെ പ്രളയ ബാധിതർക്ക്‌ എത്തിക്കാൻ ഓരോ ദ്വീപുകാരും താഴെ കൊടുത്തുരിക്കുന്ന നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക.
🌴കൽപ്പേനി
📞9495363132
🌴കവരത്തി
📞 8281818058
🌴അമിനി
📞8281509156
🌴ചെത്ലാത്ത്‌
📞8330018044
🌴കിൽത്താൻ
📞9497851375
🌴കടമത്ത്‌
📞94474 61784
🌴അഗത്തി
📞9497201181
🌴ആന്ത്രോത്ത്‌
📞8547895673
🌴ബിത്ര
📞82815 24108
എല്ലാവിധ അന്വേഷണത്തിനും
+918301096502
ഈ പോസ്റ്റ് പരമാവധി ദ്വീപിലെ ഓരോ വെക്തികൾക്കും  എത്തിച്ച്‌ കൊടുക്ക

Post Bottom Ad