പ്രളയ ബാധിതർക്ക്‌ വസ്ത്രങ്ങൾ നൽകാൻ ദ്വീപുകാർ ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗപ്രദമായ വസ്ത്രങ്ങൾ കേരളത്തിലെ പ്രളയ ബാധിതർക്ക്‌ എത്തിക്കാൻ ഓരോ ദ്വീപുകാരും താഴെ കൊടുത്തുരിക്കുന്ന നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക.
🌴കൽപ്പേനി
📞9495363132
🌴കവരത്തി
📞 8281818058
🌴അമിനി
📞8281509156
🌴ചെത്ലാത്ത്‌
📞8330018044
🌴കിൽത്താൻ
📞9497851375
🌴കടമത്ത്‌
📞94474 61784
🌴അഗത്തി
📞9497201181
🌴ആന്ത്രോത്ത്‌
📞8547895673
🌴ബിത്ര
📞82815 24108
എല്ലാവിധ അന്വേഷണത്തിനും
+918301096502
ഈ പോസ്റ്റ് പരമാവധി ദ്വീപിലെ ഓരോ വെക്തികൾക്കും  എത്തിച്ച്‌ കൊടുക്ക

[facebook][disqus]

Author Name

Powered by Blogger.