കവരത്തിയിൽ താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്ക്രിയക്ക് തുടക്കം - AL Jasari
കവരത്തിയിൽ താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്ക്രിയക്ക് തുടക്കം

കവരത്തിയിൽ താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്ക്രിയക്ക് തുടക്കം

കവരത്തി: കവരത്തി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആശുപത്രിയിൽ തിമിരത്തിനുള്ള താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്ക്രിയ ആരംഭിച്ചു. ഡോക്ടർ ബി, മെഡികൽ സൂപ്രണ്ട് ഡൊക്ടർ എം.സി. മുഹമ്മദ്, ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ അസ്ലം എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്ക്രിയക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്.

Post Bottom Ad

വാര്‍ത്തകള്‍ തത്സമയം വായിക്കാന്‍ അല്‍ ജസരി ആപ്പ് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക

Whatsapp വഴി വാര്‍ത്തകള്‍ അയക്കാന്‍ ബന്ധപ്പെടുക- 8893347504