ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൽ നാവിക് ആകാം - AL Jasari

Lakshadweep online news media

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൽ നാവിക് ആകാം

ഇന്ത്യൻ  കോസ്റ്റ്  ഗാർഡിൽ   നാവിക് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. താല്പര്യമുള്ളവർ  ജൂലൈ 10 നു മുൻപ് അപേക്ഷ അയക്കണം.  സെപ്തംബര്-ഒക്ടോബര് മാസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന എഴുത്തുപരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് യോഗ്യരായവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് .മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും.  അപേക്ഷകർ 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ മാത്സ്, ഫിസിക്സ് എന്നിവ ഐശ്ചിക വിഷയമായി  പ്ലസ് ടു പാസായിരിക്കണം. SC / ST ക്കാർക്ക് 45 ശതമാനം മാർക്ക് മതി.  അപേക്ഷകർ 18 നും, 22 നും ഇടക്ക് പ്രായമുള്ളവരായിരിക്കണം. അതായത് 1997 ഫെബ്രുവരി 1 നും 2001 ജനുവരി 31നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. SC /ST ക്കാർക്ക് 5 വർഷത്തെയും OBC ക്കാർക്ക് 3 വർഷത്തെയും    ഇളവുണ്ട്.  ആപ്പ്ളിക്കേഷൻ  ഫോം ഇന്ത്യൻ  കോസ്റ്റ്  ഗാർഡ്   നാവിക് will be released online at  ഒഫീഷ്യൽ  വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന്   ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.  അപേക്ഷകരുടെ പേര് , രക്ഷിതാക്കളുടെ പേര് , ജനന തീയ്യതി,പ്ലസ് ടു വിനു ലഭിച്ച യഥാർത്ഥ മാർക്ക് എന്നിവ അകൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തണം   ഇമെയിൽ ID , മൊബൈൽ  നമ്പർ  എന്നീ വിവരങ്ങളും അപേക്ഷയിൽപൂരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്  , പരീക്ഷ തീയ്യതി , പരീക്ഷാകേന്ദ്രം എന്നിവ http://website www.joinindiancoastguard.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

Post Bottom Ad