വെസ്സൽ ജീവനക്കാരനാവാൻ അവസരം - AL Jasari
വെസ്സൽ ജീവനക്കാരനാവാൻ അവസരം

വെസ്സൽ ജീവനക്കാരനാവാൻ അവസരം

ലക്ഷദ്വീപ് ഭരണകൂടത്തിന് കീഴിലുള്ള ഹൈസ്പീഡ് വെസ്സലുകളിലെ കാന്റീനുകളിൽ ജീവനക്കാരനാവാൻ അവസരം.  എസ്.എസ്.എൽ.സി, സി.ഡി.സി എന്നിവയാണ് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യത. ദിവസ വേതന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമനം. അപേക്ഷകൾ ലഭിക്കുന്ന ക്രമത്തിൽ ഓരോരുത്തരെയും പരമാവധി 120 ദിവസത്തേക്കാണ് നിയമിക്കുക. പരമാവധി 40 വയസ്സിനു താഴെയുള്ള ശാരീരിക ക്ഷമത ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷകൾ ലഭിക്കുന്ന മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ ആയിരിക്കും നിയമനം നടത്തുക. നിയമന ഉത്തരവു ലഭിച്ച് അഞ്ച് ദിവസത്തിനകം അതാത് സ്പോർട്സ് യൂണിറ്റിൽ ഹാജരാവണം. 

വെള്ള പേപ്പറിൽ എഴുതിയ അപേക്ഷയോടൊപ്പം ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, എസ്.ടി.സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, സി.ഡി.സി യുടെ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത പകർപ്പ് എന്നിവ സഹിതം ‘Managing Director, SPORTS Headquarters, Kavaratti, Lakshadweep’ എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷയോടൊപ്പം മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകേണ്ടതാണ്. ഏപ്രിൽ 20-ന് മുമ്പായി അപേക്ഷകൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ വിലാസത്തിൽ എത്തിക്കണം. ആവശ്യമായ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാത്ത അപേക്ഷകളും, വൈകി എത്തുന്ന അപേക്ഷകളും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ലക്ഷദ്വീപ് ടൂറിസം വകുപ്പിന് കീഴിൽ തുടർന്ന് വരുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക് പൊതുവായ നിയമനങ്ങളാവും നടത്തുക. ഇപ്പോൾ ദിവസ വേതനത്തിൽ നിയമിക്കുന്ന വെസ്സൽ കാന്റീൻ ജീവനക്കാർക്ക് പ്രസ്തുത ഒഴിവുകളിലേക്ക് യാതൊരു പ്രത്യേക പരിഗണനയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

Post Bottom Ad

വാര്‍ത്തകള്‍ തത്സമയം വായിക്കാന്‍ അല്‍ ജസരി ആപ്പ് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക

Whatsapp വഴി വാര്‍ത്തകള്‍ അയക്കാന്‍ ബന്ധപ്പെടുക- 8893347504