നബി (സ.അ) തങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായി ബന്തപ്പെട്ട ഒരു കെസ്സ് പാട്ട്

ആദം നബിക്കുമ്മുമ്പാതി പകുത്തിറയോൻ തിരു നൂറിൽ അമ്പുരു വാകിയ റസൂലുള്ളാവെ,
തത്തുവർ അമ്പിയരെല്ലരിലും ഒടു -
വായിട്ടാമിനബീ പെറ്റാരുളറമ്പിയ മാമലർ പാദം തന്നരുളും തണി സഫീയുള്ളാവേ...

1.വേദം ഫുർഖാനും കൊണ്ടുലകിൽ വെളി പെട്ടെന്നെ
ദേന്തൽ ഖൈസർകോട്ട ബുദ്ധും വീണരി കത്തിന്നെ
നീതം ബുഹൈറയർ ഹാറ് വണക്കം ബിട്ടന്നെ
നേരം വിളി കേട്ട് മേലുകമ്മക്കത്തിന്നെ

പൂമാനെ - ശീമാനെ കൊണ്ട് ഷണം മഷ്ഹൂറ് പരത്തി
കാമാനെ - തീമാനെ
കാത്തിരിക്കുന്നോ റെക്കെ ഭയത്ത്

സാരമാംബിളിയാളമിക്കയും
ബീ തിരിത്തജമോമനത്തിരു വീട്ടിൽ
വന്ത് ഹലീമയാട്ടി  കൺമണി മേനപ്പൂട്ടി മുത്തി മണത്ത് പാലൂട്ടി,

പോറ്റിയ അബ്ദുൽ മുത്തലിബോർ മരിത്തത് ജനാസത്ത് നയന്തൊടുത്ത് നബിയ്യവർ......

2.  പോറ്റി പിന്നപ്പൂരണ മുത്തൊളി ഓമനപ്പു നബി തങ്ങളെ
അമ്മബു ത്വാലിബെടുത്ത് വളർത്തുന്നെ,....
ബാലിയവും നിറവെത്തിയ കാലം,
പൂർണക്കനി മോന അമ്മ് വിളിച്ച് മുഖം തടവിച്ചില സങ്കട സാരമിടുത്ത് ബിരുത്തുന്നെ...

ഏറ്റം വയസ്സെനിക്കെത്തിയെനം കുളിർ മക്കനിയെ ഒരു
സുന്തിരവഞ്ചിനമാർ ഇണ ചേർത്തുന്നെ...
മങ്ങലും മഇശത്തിനുമക്ക്, ഇന്നാളെത്തിക്കണ്ടിട്ടന്ന് മരിക്കാനും കൊതി ഖൽബിൽ,  എന്ന് ബിരുത്തിക്കൺ കുളിർ തോർത്തുന്നെ.....

ആറ്റത്തരുളെ നിൻ ഉപ്പയിരിക്കുന്നില്ലല്ലൊ,
അബവാ എന്ന തലത്തിൽ ഉമ്മ മരിച്ച് പിരിഞ്ഞല്ലൊ,
പോറ്റാനുറ്റിട്ടാരും  ഇല്ല സഖി യത്തീമമായല്ലൊ,
പോരൻ അബൂലഹബും പകയായിപ്പോയല്ലൊ,

പെങ്കട്ടെ - എങ്കിട്ടെ, ബാവുനൈനായകിയാൾ ഖദീജാബി,  തങ്കീട്ടെ - മങ്കിട്ടെ
എങ്കിലും ചെണ്ട് കുറച്ച് ചരക്ക് ചോടി തന്നെങ്കിൽ, ചമുക്കാടി ബൈഅത്താലെ ഒന്നുമെ പാടി, ഹംസത്തോരും കൂടി, നായകി വീടും തേടീ, ചെണ്ട് ഖദീജാനോടീ,

പങ്കിമികത്തൊരു ബള്ളലർ വാർത്തകൾ, ഉള്ള് കുളിർത്തതിൽ ബിരുളിയതൊന്നുമെ  തളളിടുകാതവർ......

3.താശീ പട്ടും ചുമടൊട്ടകവും നബി ഖാബില നെങ്കലം, ശാമകമെത്തി ബഈറ് കിശീന്തിട്ടെ... അത്തുറയിൽ ചരക്കൊക്കെയും ബിറ്റ്,
താനോൻ നബിക്കേറ്റം പൊന്നുകളും നിബ്ഹത്തിലണുന്ത് മടങ്കി ഖദീജയിലെത്തി ബിരുത്തുന്നേ....

നേശം ഉങ്കളമേൽ നിനഞ്ഞുള്ള് കരിഞ്ഞൊരു പെണ്ണാണ്,
നേരിട്ടെന്നെ തങ്ങൾ കെട്ടണമയ്യതിന്നൊന്നാണ്
നാശം എന്റെ തകപ്പൻ കള്ള് കുടിക്കൊരു ജിന്നാണ്,
നാളെ അമ്മവർ ഖത്തോടിക്കഥ കൂറണം എന്നാണ്..

മാനിച്ച് - ദ്വാനിച്ച് ഞാനിരിക്കുന്നതും എന്ന് ധരിച്ച്
നാണിച്ച് - ശീണിച്ച് തങ്ങളിറങ്ങി നടന്ന് ബെയ്ത്തിൽ  കൂടി മറ്റെല്ലാരിലും കഥ,
പാടി മുത്തപ്പോ തബൂലഹബല്ലാ, എട്ട് ദിനം കഴിഞ്ഞില്ല, അയ്യവളമ്മുതൽ ചൊല്ലാ, കൂലിക്കേറ്റിയതല്ലാ

വിട്ടവളെ ബങ്കെട്ട് കൊതിച്ചവൻ ഉറ്റ പിരാന്തിൻ മറ്റവിറsയാൾ പറ്റിടുമെ കുറാ.വ്.....  (ആദം ... )

Post a Comment

[facebook][disqus]

Author Name

Powered by Blogger.