സഖി ചെയ്യും ത്വാഹ റസൂലിന്റെ മുഖം തേട് ഹൃദേ - AL Jasari
സഖി ചെയ്യും ത്വാഹ റസൂലിന്റെ മുഖം തേട് ഹൃദേ

സഖി ചെയ്യും ത്വാഹ റസൂലിന്റെ മുഖം തേട് ഹൃദേ

സഖി ചെയ്യും ത്വാഹ റസൂലിന്റെ മുഖം തേട് ഹൃദേ,
പൂമുഖം തേട് ഹൃദേ,
ലോകത്തിനാകെ യജമാന്റെ മുഖം , ഓ മുസമ്മിൽമുഖം ....

1. അമ്പിയാ രാജർക്കാകെ രാജരാകും പൊന്നഴകേ..
മക്കാ തൻ മാർവിടത്തിൽ വന്നുദിച്ച പൊന്നുഷസെ,
തിരുധൂതറാകും റസൂലിന്റെ മുഖം തേട് ഹൃദെ, പൂമുഖം തേട് ഹൃദേ ലോകത്തിനാകെ യജമാന്റെ മുഖം , ഓ മുസമ്മിൽമുഖം ....

2. അലിഫിന്നടിയതിലെ അജബായൊരഹ്മദുവെ,
അലിഫ്ലാം മീമതിന്റെ വാഹകാ മുഹമ്മദുവെ,,
കൂരിരുൾ നീക്കും നബിയ്യാര മുഖം തേട് ഹൃദെ,  പൂമുഖം തേട് ഹൃദേ
ലോകത്തിനാകെ യജമാന്റെ മുഖം , ഓ മുസമ്മിൽമുഖം ....

3. ആദ്യ പിതാവാതമിന്ന് മുമ്പു തിത്ത വെൺമുഖമെ...
കോൻ അർഗിൽ കബ്സ് ഏറി നിന്ന മാമയിലെ, പാപികൾക്കാകെ സഖീ ചെയ്യും മുഖം നേട് ഹൃദെ, പൂമുഖം തേട് ഹൃദേ.
ലോകത്തിനാകെ യജമാന്റെ മുഖം , ഓ മുസമ്മിൽമുഖം .. (സഖി ചെയ്യും

Post Bottom Ad

വാര്‍ത്തകള്‍ തത്സമയം വായിക്കാന്‍ അല്‍ ജസരി ആപ്പ് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക

Whatsapp വഴി വാര്‍ത്തകള്‍ അയക്കാന്‍ ബന്ധപ്പെടുക- 8893347504