കടങ്കഥകള്‍ - AL Jasari

Lakshadweep online news media

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

കടങ്കഥകള്‍

1. ഇട്ടാ മുളക്കാ ബേലി ഫടരാ, അത് കൂട്ടാത്തോം ആരും ഇല്ല.
- ഉപ്പ്
2. രാവ്ണ്ട് ശിരിക്കിണ്ട ഫകലിണ്ട് കരയിണ്ട.
- വിളക്ക്
3. താം ശെറ്ത്, തന്നാ ബാല്‍ ബല്ത്.
- കയ്യില്‍, തവി
4. കുളിപ്പാം ഫോണ്ടത്തേക്കും ഏത്ങ്ങില്ല, കുളിച്ചേച്ച് ബേണ്ടത്തക്ക്
ശുക്കും ശുളിയും.
- പപ്പടം
5. ബെള്ള ഫൈബിന് ഫള്ളേ കുമ്പ്.
- കെറ്റില്‍
6. രണ്ട് ഫാണ്ട്യാലക്ക് ഒരു തൂണ്‍.
- മുക്ക്
7. ഉരുമ്മ എപ്പളും ബിളിയിട്ണ്ട.
- കടല്‍
8. ഇലയില്ലാത്ത മരത്തിന ഉച്ചീണ്ട് ഫൂ ശുരിയിണ്ട.
- ചിരവയില്‍ തേങ്ങ ചിരക്കുന്നത്
9. ഫയ്ബ് കിടന്ന്ന ബളേല്‍ ഓട്ണ്ട.
- മത്തങ്ങ
10. ബ്ള്ത്ത മക്കക്കെല്ലം കറുത്ത തലേക്കെട്ട്.
- തീപ്പെട്ടി കോല്‍
11. തശയില്ലാത്ത മുള്ള്.
- പല്ല്
12. ഉറേണ്ട് ഊരിയാല്‍ ഇട്ട്കിട്ടാ.
- കറന്ന പാല്‍
13. ഉര് തല കടലില്‍ മറുതല കരയില്‍.
- മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക്
14. ഉര് ഫെണ്‍ തലേം ഫീച്ചിട്ടോണ്ട് ളച്ച്ന.
- തെങ്ങ്
15. എളുപ്പം കുളിച്ചോണ്ടിരിക്കും ആയിയം കണ്ണുള്ളോന്‍.
- വല

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad