പല്ലിപ്പുള്ള തീക്കാട്ടീ

പല്ലിപ്പുള്ള തീക്കാട്ടീ
പൂക്കുട്ടിയും ബാലാട്ടീ

ഓടം തല തുറന്നാല്‍
ഓടിക്കോഫുവ്വാം (2)


കാറ്റാടി കാറ്റാടി കാറകണ്ടേല

പൊന്നുമ്മാ മൂത്തോള ബേട്ട കണ്ടേല (2)

അന്തക്കുന്തച്ചാറുണ്ടോ
കുല്ലാവിയ്യക്കോലുണ്ടോ

ഇട്ടാട്ടം പിട്ടേക്കാ യും ചങ്കകപ്പൂവ്വാ . ( പല്ലി ...)


നാരേങ്ങാത്തോട്ടം ബിലാത്തിയ തോട്ടം

നാരേങ്ങായല്ലം ഫൊളിത്തിരിഞ്ഞിന (2)

ഇലിയം ബന്ന് ഫുറത്തടിയില്‍
കുത്തിയിരുന്നതാരടാ

ഞാനല്ലാ മൈതീം കാക്കാ
അപ്പലകാക്കാ ( പല്ലി ...)


ചള്ളേക്കാ പിള്ളേക്കാ
അടിയേയോമേലോ

മേലങ്കില്‍ നീം മുങ്ങ്
കീളങ്കില്‍ നാം മുങ്ങാം (2)

ചൂചൂ ചൂചൂ ചുണ്ടേങ്ങാ
ചുണ്ട് ബളഞ്ഞ നാരേങ്ങാ

ചിലോഹാ ചിലോ ചക്കരബാണ്ടോം ( പല്ലി ...)


ചക്കയത്തുമ്മാ ചമണിയത്തുമ്മാ

കോലോടത്താറ്റേക്ക് ഫോണ്ടിയാ ഉമ്മാ (2)

തിങ്കിളിമാസം തിക്കത്തേ
നാക്കുര് മാല താട്ടൂട്

ചിലോഹാ ചിലോ
ചക്കരബാണ്ടോം ( പല്ലി ...)


ബിളിയാ ബിളിക്കൂറ്റ് ബേളാഫുരത്ത്

ഫുളിയെറിബാം ഫോയി ബന്ന
മക്കശൊല്ല്ണ്ട (2)

മാസം ഫോലോ കണ്ട്ന

ഹവ്വാത്തിത്തിയ കം ഫോലെ
‌‌
അത്താളത്തേക്കുര്
മീം തായെ മാമ്മാ ( പല്ലി ...)

Post a Comment

[facebook][disqus]

Author Name

Powered by Blogger.