പല്ലിപ്പുള്ള തീക്കാട്ടീ - AL Jasari

Lakshadweep online news media

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

പല്ലിപ്പുള്ള തീക്കാട്ടീ

പല്ലിപ്പുള്ള തീക്കാട്ടീ
പൂക്കുട്ടിയും ബാലാട്ടീ

ഓടം തല തുറന്നാല്‍
ഓടിക്കോഫുവ്വാം (2)


കാറ്റാടി കാറ്റാടി കാറകണ്ടേല

പൊന്നുമ്മാ മൂത്തോള ബേട്ട കണ്ടേല (2)

അന്തക്കുന്തച്ചാറുണ്ടോ
കുല്ലാവിയ്യക്കോലുണ്ടോ

ഇട്ടാട്ടം പിട്ടേക്കാ യും ചങ്കകപ്പൂവ്വാ . ( പല്ലി ...)


നാരേങ്ങാത്തോട്ടം ബിലാത്തിയ തോട്ടം

നാരേങ്ങായല്ലം ഫൊളിത്തിരിഞ്ഞിന (2)

ഇലിയം ബന്ന് ഫുറത്തടിയില്‍
കുത്തിയിരുന്നതാരടാ

ഞാനല്ലാ മൈതീം കാക്കാ
അപ്പലകാക്കാ ( പല്ലി ...)


ചള്ളേക്കാ പിള്ളേക്കാ
അടിയേയോമേലോ

മേലങ്കില്‍ നീം മുങ്ങ്
കീളങ്കില്‍ നാം മുങ്ങാം (2)

ചൂചൂ ചൂചൂ ചുണ്ടേങ്ങാ
ചുണ്ട് ബളഞ്ഞ നാരേങ്ങാ

ചിലോഹാ ചിലോ ചക്കരബാണ്ടോം ( പല്ലി ...)


ചക്കയത്തുമ്മാ ചമണിയത്തുമ്മാ

കോലോടത്താറ്റേക്ക് ഫോണ്ടിയാ ഉമ്മാ (2)

തിങ്കിളിമാസം തിക്കത്തേ
നാക്കുര് മാല താട്ടൂട്

ചിലോഹാ ചിലോ
ചക്കരബാണ്ടോം ( പല്ലി ...)


ബിളിയാ ബിളിക്കൂറ്റ് ബേളാഫുരത്ത്

ഫുളിയെറിബാം ഫോയി ബന്ന
മക്കശൊല്ല്ണ്ട (2)

മാസം ഫോലോ കണ്ട്ന

ഹവ്വാത്തിത്തിയ കം ഫോലെ
‌‌
അത്താളത്തേക്കുര്
മീം തായെ മാമ്മാ ( പല്ലി ...)

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad